Hybrid Orchids


Prosrhyncholeya


Genus name Prosrhyncholeya
Shortend name Pry.
Parents Cattleya (C.), Prosthechea (Psh.) and Rhyncolaelia (Rl.)
Prosrhyncholeya
Emerald ValleyLast updated : 14 November 2009