Miltonia Limelight
Cultivar name Miltonia Limelight (Milt. Limelight)
Parents Miltonia Armstrongii × Miltonia Lycaena Miltonia Limelight
May 2006
at United States Botanic Garden