Laelia Shinjuku
Cultivar name Laelia Shinjuku (L. Shinjuku)
Former name Schomburgkia Shinjuku (Schom. Shinjuku)
Parents Laelia undulata (Schomburgkia undulata (Schom. undulata)) × Laelia superbiens (Schomburgkia superbiens (Schom. superbiens))
Reference  Laelia undulata
Laelia superbiens Laelia Shinjuku
March 2007
at Shinjuku Gyoen National Garden